Polityka Prywatności

("Polityka")

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojciech Zomerski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego dr Wojciech Zomerski, pod adresem Zakładowa 9m/17, 50-231 Wrocław, numer NIP: 7642600165 (dalej również jako: „zomerski.legal”).

 2. Do kogo adresowana jest Polityka?

  1. Osób, które odwiedzają i korzystają ze strony internetowej www.zlegal.pl („Strona Internetowa”).

  2. Osób, które kontaktują się z zomerski.legal przy użyciu poczty e-mail, telefonu lub formularza kontaktowego.

 3. Jak najprościej skontaktować zomerski.legal w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych?

  1. Wysyłając wiadomość e-mail na adres kancelaria@zlegal.pl.

 4. Kiedy zomerski.legal pozyskuje Twoje dane osobowe?

  1. Gdy korzystasz ze Strony Internetowej.

  2. Gdy Kontaktujesz się z zomerski.legal za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji.

 5. W jakim celu, na jakiej podstawie oraz przez jaki okres zomerski.legal przetwarza Twoje dane osobowe?

  1. Jeżeli korzystasz ze Strony Internetowej to Twoje dane osobowe zomerski.legal przetwarza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO ) w celu zapewnienia Tobie dostępu do Strony Internetowej. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia Tobie dostępu do Strony Internetowej.

  2. Jeżeli kontaktujesz się z zomerski.legal przy użyciu poczty e-mail, telefonu lub innego kanału komunikacji (np. formularza kontaktowego) to Twoje dane osobowe zomerski.legal przetwarza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu umożliwienia komunikacji z zomerski.legal, przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi na Twoje pytania. Twoje dane osobowe zomerski.legal może także przetwarzać w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wtedy Twoje dane osobowe zomerski.legal przechowuje przez okres przedawnienia roszczeń.

 6. Komu zomerski.legal może przekazać Twoje dane osobowe?

  1. Jeżeli odwiedzasz Stronę Internetową to Twoje dane osobowe zomerski.legal może przekazać dostawcom usług i systemów IT.

  2. Jeżeli kontaktujesz się z zomerski.legal przy użyciu poczty e-mail, telefonu, lub formularza kontaktowego (lub innego wybranego przez Ciebie kanału komunikacji) to Twoje dane osobowe zomerski.legal może przekazać: dostawcom poczty elektronicznej oraz dostawcom usług i systemów IT.

 7. Jakie masz prawa w związku wykorzystywaniem przez zomerski.legal Twoich danych osobowych?

  1. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), tzn. masz prawo uzyskać od zomerski.legal informację, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce możesz także uzyskać do nich dostęp, w tym otrzymać ich kopię oraz uzyskać informacje dotyczące ich przetwarzania (te informacje są ujęte w Polityce).

  2. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), tzn. masz prawo sprostować swoje dane osobowe, które są nieprawidłowe. Ponadto masz prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jeżeli wymaga tego cel ich przetwarzania.

  3. Prawo do „bycia zapomnianym” (art. 17 RODO), tzn. masz prawo zażądać niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a zomerski.legal ma obowiązek je usunąć, jeżeli ma miejsce jedna z następujących okoliczności:

   1. przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób są przetwarzane.

   2. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i zomerski.legal nie ma nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.

   3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

   4. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

   5. Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa polskiego.

   6. cofnąłeś zgodę, która stanowi podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania.

   7. zomerski.legal może odmówić realizacji Twoich prawa do usunięcia danych osobowych, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek przewidzianych w art. 17 ust. 3 RODO (np. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).

  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), które możesz zrealizować, gdy ma miejsca jedna z następujących okoliczności:

   1. kwestionujesz prawidłowości Twoich danych osobowych – wtedy zomerski.legal będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w ograniczonym zakresie przez okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość.

   2. przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się, aby je usunąć, żądając ich ograniczonego przetwarzania.

   3. zomerski.legal nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do realizacji celów przetwarzania, ale Ty je potrzebujesz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzani Twoich danych osobowych – wtedy zomerski.legal będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w ograniczonym zakresie do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie zomerski.legal są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

  5. Prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), to prawo przysługuje Ci, jeżeli zomerski.legal przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie zgody lub w związku z wykonaniem umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wtedy możesz zażądać, aby przekazać Tobie lub innemu administratorowi Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

  6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO), to prawo przysługuje Ci, jeżeli zomerski.legal przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). zomerski.legal nie jest zobowiązany uwzględnić Twojego sprzeciw, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw zomerski.legal do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) – jeżeli Twoim zdaniem zomerski.legal przetwarza dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO to możesz wnieść skargę do Prezesa UODO. Aktualne dane kontaktowe do Prezesa UODO znajdziesz na stronie urzędu: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 8. Czy zomerski.legal podejmuje zautomatyzowane decyzje na podstawie Twoich danych osobowych lub wykorzystuje Twoje dane osobowe w celach profilowania?

  1. Nie.

 9. Czy zomerski.legal może przekazać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  1. Na ile jest to możliwe zomerski.legal korzysta z dostawców usług IT, którzy przetwarzają dane osobowe na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeżeli jednak zomerski.legal współpracuje z podmiotem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego to transfer danych zabezpieczany jest zgodnie z wymaganiami RODO, w tym zwłaszcza przez zawarcie standardowych klauzul umownych.

 10. Czy na Stronie Internetowej są wykorzystywane pliki cookies?

  1. Na Stronie Internetowej wykorzystywane są tylko niezbędne pliki cookies, które zapewniają jej prawidłowe funkcjonowanie. Dlatego zomerski.legal nie zbiera od Ciebie zgody na używanie plików cookies.

 11. Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

  1. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne. Przy czym pamiętaj, że brak podania przez Ciebie danych uniemożliwi zomerski.legal zrealizować Twoje żądania (np. odpowiedzieć na wiadomość e-mail).

 12. Zmiana Polityki

  1. zomerski.legal może zmienić treść Polityki. Najnowsza wersję Polityki zawsze znajdziesz na Stronie Internetowej.